O SDH Tomice

Sbor dobrovolných hasičů v Tomicích byl založen 19. května 1912 při župě Dolnokralovické. U zrodu stálo 20 členů v čele s výborem:

Starosta

Josef Kořínek

Rolník

Velitel a jednatel

Karel Turyna

Učitel

Náměstek velitele

Jan Babka

domkář

 

Téhož roku byla pořízena ruční koňská stříkačka a v létě slavnostně vysvěcena, kmotry jí byli pí. Prášková, Dušková a Kořínková. Stříkačka byla uložena do hasičské zbrojnice vybudované u obecního chudobince (pastoušky). Tato složila svému účelu až do roku 1972.

V dalších letech byli do sboru přijímáni noví členové a jak se obměňovala členská základna měnilo se i složení členů výboru:

Starosta

Bohumil Plíhal

 

Velitel

František Jantar č.p. 36, Eduard Kotrč, Václav Novák, Josef Chmel

 

Jednatel

Josef Chmel

 

 

Po založení a v předválečných letech se členové sboru zúčastňovali nácviků  i veřejných vystoupení hasičských skladeb a několika požárů. Pravidelné byli i „Hasičské bály“ a ochotnická divadla v hostinci „U Kotrčů“. Tyto akce byly vždy hojně navštěvovány.

Za války spadal sbor pod říšskou správu a tak byla veškerá činnost utlumena dnem 21.3.1943. bylo dohodnuto, že obec zakoupí novou motorovou stříkačku. Na toto však z důvodů války nedošlo.

V roce 1955 byl SDH přejmenován na Místní jednotu ČSPO. Do výboru byli zvoleni předseda bratr František Dušek, místopředseda brat Eduard Šaršoun a jednatel bratr Antonín Vrba.

Ve stejném roce se započalo s pravidelnými preventivními prohlídkami. V roce 1959 po vítězství družstva Tomic v soutěži požárních družstev bylo rozhodnuto, že obec dostane motorovou stříkačku. Dne 4. února 1960 byla konečně převedena starší stříkačka PS 8 z Vraždivých Lhotic do Tomic. Ve stejném roce byl stroj i připravenost hasičů prověřena při požáru u Burianů č.p. 9.

Při výroční schůzi v roce 1960 byli do výboru ČSPO Tomice zvoleni předseda bratr Miloslav Keler, velitel bratr Josef Burda, jednatel bratr Josef Ryšavý, pokladník bratr Antonín Vrba.

V 70. letech místní jednotka zasahovala při likvidaci dvou větších požárů v obci a to v roce 1965 u Maršounů a 1967 u Němců. V těchto letech byl sbor v obci velice aktivní, a to při pořádání kulturních akcí, jako byly maškarní průvody. Velice vyhlášené byly obzvláště „Staročeské svatby“, „Staročeské posvícení“, „Kácení máje“. S těmito lidovými veselicemi se jezdilo až do spřátelené obce Maršovy Chody na Tachovsku kam po válce odešlo mnoho místních rodáků.

Po roce 1968 místní sbor vykazoval velkou aktivitu při různých akcích v obci. V letech 1968 – 1969 byla vybudovaná obecní kanalizace. Roku 1970 byla přebudována místní nepoužívaná škola na kulturní zařízení, v letech 1971 – 1973 byla vystavěna požární zbrojnice a v letech 1974 – 1976 byla provedena úprava místního rybníka na požární nádrž.

V roce 1972 vzniklo asi 10-ti členné družstvo mladých požárníků pod vedením Bohumila Duška. Od roku 1975 se opětovně pravidelně zúčastňuje jedno mužstvo mužů okrskové soutěže v požárním sportu. Po revoluci v roce 1989 se SDH v Tomicích opět zapojil do práce v kulturní oblasti v obci a při pomoci OÚ. V roce 1991 pomohli hasiči při opravě rybníka „U kovárny“. V roce 1999 se obnovila znovu tradice maškarních průvodů.

I přes pravidelné provádění preventivních prohlídek se obci nevyhnuly požáry a to v roce 1998 u p. Františka Jantače po elektrickém zkratu. I přes tyto smutné případy se celý sbor dobrovolných hasičů v Tomicích pod vedením nového výboru těší na novou práci a připravuje i nové kulturní akce. Členská základna k 1. lednu 1999 čítala 18 členů.

Dalším zlomovým rokem pro sbor byl rok 2000, kdy bylo založeno první družstvo žen, které čítalo 8 členek. V tomto roce se družstvo žen z Tomic jako první účastnilo okrskové soutěže.

K 31.12.2009 měl sbor 39 členů z toho 11 žen a 28 mužů.

Počasí

Tomice, Czechia

Nadcházející události